ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πολιτική Ποιότητας

Η Πολιτική της εταιρείας μας αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την επίτευξη των στόχων της. Παραμένει σταθερή και σ’ αυτήν βασίζεται η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφαλείας των Εργαζομένων μας.

Η Speed Motor Oil – Α. ΜΠΑΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε. παράγει λιπαντικά προϊόντα σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί, χωρίς σε καμία περίπτωση να παραβαίνει τους όρους της Νομοθεσίας και των κανονισμών, όπως επιβάλλονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία.

Στόχος της Εταιρείας μας είναι:

α) η παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων, ώστε να ικανοποιούνται πλήρως οι απαιτήσεις των πελατών, διατηρώντας παράλληλα υψηλό επίπεδο αποδοτικότητας.

β) Ο σεβασμός στον άνθρωπο και στην προστασία του περιβάλλοντος και η εξασφάλιση άρτιων συνθηκών εργασίας για όλους τους εργαζομένους. 

Για την επίτευξη του στόχου μας, η εταιρεία διαθέτει προσωπικό με μακρόχρονη εμπειρία και εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, άρτια οργάνωση και μηχανήματα-όργανα σύγχρονης τεχνολογίας.

Όλα τα στελέχη είναι υπεύθυνα για τη διασφάλιση της δέσμευσης της εταιρείας, κάνοντας παράλληλα μία συνεχή προσπάθεια για τη βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Με γνώμονα τα παραπάνω, η Διοίκηση δύναται να τροποποιεί είτε την παρούσα πολιτική είτε το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης, με απώτερο σκοπό τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης.

Η ανωτέρω Πολιτική Ποιότητας είναι διαθέσιμη στα ενδιαφερόμενα μέρη, ενώ είναι γνωστή και εφαρμόζεται από το σύνολο του προσωπικού της Speed Motor Oil – Α. ΜΠΑΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

Έλεγχος των λιπαντικών προϊόντων μας

Προτού τα προϊόντα μας φτάσουν στον καταναλωτή, διενεργείται ο αυστηρός έλεγχός τους σε ένα πλήρως εξοπλισμένο χημείο, με συσκευές τελευταίας γενιάς. Ο έλεγχος γίνεται από έμπειρο επιστημονικό προσωπικό, το οποίο πραγματοποιεί καθημερινά πληθώρα αναλύσεων σε τελικά προϊόντα, αλλά και πρώτες ύλες. Ο έλεγχος των προϊόντων, όπως και όλη η παραγωγική διαδικασία της εταιρείας, γίνεται σε αρμονία με τις απαιτήσεις του συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 και εξασφαλίζει σταθερότητα στην ποιότητα του προϊόντος.

Καθαρότητα, ομοιογένεια, διαύγεια, ύπαρξη ξένων σωμάτων και αιωρούμενων σωματιδίων.

Με βάση το ιξώδες στις δύο θερμοκρασίες υπολογίζεται ο δείκτης ιξώδους (V.I.), ο οποίος χρησιμεύει ως ένδειξη για την αλλαγή του ιξώδους κατά τις μεταβολές της θερμοκρασίας. Έτσι, έμμεσα προκύπτει και ο αριθμός SAE του λιπαντικού.
ASTM D445, D2270

Ή αλλιώς η πυκνότητα του λιπαντικού σε σχέση με αυτή του νερού. Παρέχει μία ακόμα πληροφορία για την ποιότητα των προϊόντων και των πρώτων υλών.
ASTM D1298.

Το σημείο ροής είναι δείκτης για τη χαμηλότερη θερμοκρασία που μπορεί ένα λιπαντικό να διατηρήσει τη ρευστότητά του, ώστε να είναι λειτουργικό και να παρέχει προστασία στον κινητήρα.
ASTM D97

Προσδιορισμός της απόδοσης των λιπαντικών κινητήρων εσωτερικής καύσης σε χαμηλές θερμοκρασίες, προσομοιώνοντας την κατάσταση της «ψυχρής εκκίνησης» -δηλαδή μέτρηση της ικανότητας εκκίνησης σε κρύο κινητήρα με υψηλή διατμητική τάση.

ASTM D5293

Μέτρηση της αλκαλικότητας του λιπαντικού, ιδιότητα η οποία είναι ικανή να αντισταθμίσει τη δράση των οξέων που σχηματίζονται κατά τη θέρμανση του λιπαντικού. Η αλκαλικότητα παρέχει προστασία κατά της οξείδωσης και της φθοράς που μπορεί να προκαλέσει η εκτεταμένη παρουσία των παραγόμενων οξέων στον κινητήρα.

ASTM D2896

Οι υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας ενός κινητήρα μπορεί να εξατμίσουν μέρος του ελαίου και αυτό να οδηγήσει σε υψηλή κατανάλωση καυσίμου και μεταβολές στις ιδιότητες του λιπαντικού.

ASTM D5800

Η υγρασία προκαλεί οξείδωση και καταστροφή του λιπαντικού και αυτό οδηγεί σε μειωμένη προστασία, διάβρωση και φθορά του κινητήρα.

Μία σημαντική μέθοδος ελέγχου της σύνθεσης των προϊόντων για τη σωστή ποιότητα και ποσότητα προσθέτων σε κάθε προϊόν.

Η ικανότητα ενός λιπαντικού ελαίου να διαχωρίζεται από το νερό και να αντιστέκεται στη γαλακτωματοποίηση είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό απόδοσης για εφαρμογές που υπάρχει πιθανότητα επιμόλυνσης του λιπαντικού με νερό σε συνθήκες ανατάραξης.

ASTM D1401

Ο προσδιορισμός του αφρισμού των λιπαντικών ελαίων είναι σημαντικός σε εφαρμογές που περιλαμβάνουν αναταράξεις, υψηλή ταχύτητα οδοντωτών τροχών ή υψηλή ένταση άντλησης, που ενδέχεται να προκαλέσει ανεπαρκή λίπανση, υπερχείλιση και οξείδωση.

ASTM D892

Πρόκειται για τη χαμηλότερη θερμοκρασία στην οποία το λιπαντικό απελευθερώνει εύφλεκτες πτητικές ουσίες, ώστε να μπορεί να αναφλεγεί με την ύπαρξη μικρής εστίας ανάφλεξης. Είναι ιδιαίτερης σημασίας για την ασφαλή χρήση των προϊόντων.

ASTM D92 & D93

Υπολογίζεται η ποσότητα των εναποθέσεων που μπορεί να παραμείνουν στον κινητήρα και να προκαλέσουν επιμόλυνση των πιστονιών μετά την κατανάλωση του λιπαντικού.

ASTM D893

Μία μεγάλη ποσότητα θειικής τέφρας μπορεί να προκαλέσει πρόωρη απόφραξη του φίλτρου σωματιδίων σε κινητήρες diesel, ενώ χαμηλή περιεκτικότητα θειικής τέφρας θα οδηγήσει σε μειωμένη ικανότητα εξισορρόπησης των οξέων που δημιουργούνται κατά την καύση. Σε αυτή την περίπτωση απαιτούνται καύσιμα πολύ χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο.

ASTM D874

Το ιξώδες χαμηλής θερμοκρασίας και χαμηλής διατμηματικής ταχύτητας των υγρών αυτόματων κιβωτίων, βαλβολινών, καθώς και των υδραυλικών λιπαντικών έχουν μεγάλη σημασία για την καλή λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού, εφόσον παίζουν ρόλο στην απόδοση του λιπαντικού, αλλά και στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Η μέτρηση των συγκεκριμένων παραμέτρων των λιπαντικών, σε χαμηλές θερμοκρασίες, χρησιμοποιείται για να καθορίσει την αποδοχή τους από πλευράς ποιότητάς τους.

ASTM D2983

Είμαστε σε θέση να παρέχουμε στους πελάτες μας κάθε προϊόν με την καλύτερη δυνατή ποιότητα και σταθερότητα. Τηρείται πλήρης αποθήκη δειγμάτων, τα οποία υπόκεινται στον απαραίτητο ποιοτικό έλεγχο και υπάρχει ιχνηλασιμότητα κάθε παρτίδας προϊόντων, από την έναρξη της παραγωγής μέχρι την παράδοσή τους σε κάθε πελάτη μας. Όλες οι διαδικασίες είναι σύμφωνες με τους αυστηρούς κανονισμούς ενός ετήσια επιθεωρούμενου συστήματος ποιότητας ISO 9001:2008, αλλά και με την ανάγκη μας για μία αποδοτική, λειτουργική και ποιοτική διαδικασία παραγωγής.

Photo Gallery

Μπορούμε να σας προτείνουμε  την πλέον αξιόπιστη & οικονομική λύση σε κάθε εφαρμογή λίπανσης!