Εταιρική Πολιτική

Η Πολιτική  της  Α. ΜΠΑΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε., αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την επίτευξη των στόχων της. Παραμένει σταθερή και σ’ αυτήν βασίζεται η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφαλείας των Εργαζομένων.

Η  Α. ΜΠΑΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε. παράγει λιπαντικά  προϊόντα σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί, χωρίς σε καμία περίπτωση να παραβαίνει τους όρους της Νομοθεσίας και των κανονισμών όπως αυτές επιβάλλονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία.

Στόχος της Εταιρείας είναι:

α) η παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων, ώστε να ικανοποιούνται πλήρως οι απαιτήσεις των  πελατών, διατηρώντας παράλληλα υψηλό επίπεδο αποδοτικότητας.

β) Ο σεβασμός στον άνθρωπο και τη προστασία του περιβάλλοντος και η εξασφάλιση άρτιων συνθηκών εργασίας για όλους τους εργαζόμενους.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η Εταιρεία διαθέτει προσωπικό με μακρόχρονη εμπειρία και εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, άρτια οργάνωση και μηχανήματα και όργανα σύγχρονης τεχνολογίας.

Όλα τα στελέχη είναι υπεύθυνα για τη διασφάλιση της δέσμευσης της εταιρείας κάνοντας παράλληλα μία συνεχή προσπάθεια για τη βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Με γνώμονα τα παραπάνω η Διοίκηση δύναται να τροποποιεί είτε την παρούσα πολιτική είτε το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης με απώτερο σκοπό τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης.

Η ανωτέρω Πολιτική Ποιότητας είναι διαθέσιμη στα ενδιαφερόμενα μέρη ενώ είναι γνωστή και εφαρμόζεται από το σύνολο του προσωπικού της Α. ΜΠΑΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.