Χημείο

ΧΗΜΕΙΟ

Προτού τα προϊόντα φτάσουν στον καταναλωτή, διενεργείται ο αυστηρός έλεγχός τους σε ένα πλήρως εξοπλισμένο χημείο, με συσκευές τελευταίας γενιάς. Ο έλεγχος γίνεται από έμπειρο επιστημονικό προσωπικό, το οποίο πραγματοποιεί καθημερινά πληθώρα αναλύσεων σε τελικά προϊόντα αλλά και πρώτες ύλες. Ο έλεγχος των προϊόντων, όπως και όλη η παραγωγική διαδικασία της εταιρείας, γίνεται σε αρμονία με τις απαιτήσεις του συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 και εξασφαλίζει σταθερότητα στην ποιότητα του προϊόντος.

Οπτικός έλεγχος
Καθαρότητα, ομοιογένεια, διαύγεια, ύπαρξη ξένων σωμάτων και αιωρούμενων σωματιδίων

Κινηματικό ιξώδες όλων των προϊόντων στους 40oC και στους 100οC
Με βάση το ιξώδες στις δύο θερμοκρασίες υπολογίζεται ο δείκτης ιξώδους (V.I.), ο οποίος χρησιμεύει ως ένδειξη για την αλλαγή του ιξώδους κατά τις μεταβολές της θερμοκρασίας. Έτσι έμμεσα προκύπτει και ο αριθμός SAE του λιπαντικού.
ASTM D445, D2270

Ειδικό Βάρος
Ή αλλιώς η πυκνότητα του λιπαντικού σε σχέση με αυτή του νερού. Παρέχει μία ακόμα πληροφορία για την ποιότητα των προϊόντων και των πρώτων υλών.
ASTM D1298

Σημείο ροής σε θερμοκρασίες ψύχους (Pour Point)
Το σημείο ροής είναι δείκτης για τη χαμηλότερη θερμοκρασία που μπορεί ένα λιπαντικό να διατηρήσει τη ρευστότητά του, ώστε να είναι λειτουργικό και να παρέχει προστασία στον κινητήρα.
ASTM D97

Δυναμικό ιξώδες σε προσομοιωτή κινητήρα σε θερμοκρασίες ψύχους για τα λιπαντικά κινητήρων (CCS – Cold Cranking Simulator)
Προσδιορισμός της απόδοσης των λιπαντικών κινητήρων εσωτερικής καύσης σε χαμηλές θερμοκρασίες, προσομοιώνοντας την κατάσταση της «ψυχρής εκκίνησης» – δηλαδή μέτρηση της ικανότητας εκκίνησης σε κρύο κινητήρα με υψηλή διατμητική τάση.
ASTM D5293

Ολικός αριθμός βάσεως (TBN – Total Base Number)
Μέτρηση της αλκαλικότητας του λιπαντικού, ιδιότητα η οποία είναι ικανή να αντισταθμίσει τη δράση των οξέων που σχηματίζονται κατά την θέρμανση του λιπαντικού. Η αλκαλικότητα παρέχει προστασία κατά της οξείδωσης και της φθοράς, που μπορεί να προκαλέσει η εκτεταμένη παρουσία των παραγόμενων οξέων στον κινητήρα.
ASTM D2896

Ποσοστό απώλειας μάζας από εξάτμιση σε ακραίες υψηλές θερμοκρασίες και συνθήκες που μπορεί να υπάρξουν στο εσωτερικό ενός κινητήρα (Noack)
Οι υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας ενός κινητήρα μπορεί να εξατμίσουν μέρος του ελαίου και αυτό να οδηγήσει σε υψηλή κατανάλωση καυσίμου και μεταβολές στις ιδιότητες του λιπαντικού.
ASTM D5800

Ποσότητα υγρασίας σε όλα τα προϊόντα με τη μέθοδο Karl Fischer.
Η υγρασία προκαλεί οξείδωση και καταστροφή του λιπαντικού και αυτό οδηγεί σε μειωμένη προστασία, διάβρωση και φθορά του κινητήρα.

Φασματοσκοπία Υπερύθρου για τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο της σύστασης των προϊόντων (FTIR)
Μία σημαντική μέθοδος ελέγχου της σύνθεσης των προϊόντων για τη σωστή ποιότητα και ποσότητα προσθέτων σε κάθε προϊόν.

Ταχύτητα διαχωρισμού από το νερό για έλεγχο των λιπαντικών ναυτιλίας
Η ικανότητα ενός λιπαντικού ελαίου να διαχωρίζεται από το νερό και να αντιστέκεται στη γαλακτωματοποίηση είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό απόδοσης για εφαρμογές που υπάρχει πιθανότητα επιμόλυνσης του λιπαντικού με νερό σε συνθήκες ανατάραξης.
ASTM D1401

Μέτρηση αντιαφριστικής ικανότητας
Προσδιορισμός του αφρισμού των λιπαντικών ελαίων είναι σημαντικός σε εφαρμογές που περιλαμβάνουν αναταράξεις, υψηλή ταχύτητα οδοντωτών τροχών ή υψηλή ένταση άντλησης, που ενδέχεται να προκαλέσει ανεπαρκή λίπανση, υπερχείλιση και οξείδωση.
ASTM D892

Σημείο ανάφλεξης ανοιχτού και κλειστού τύπου (Flash Point)
Πρόκειται για τη χαμηλότερη θερμοκρασία στην οποία το λιπαντικό απελευθερώνει εύφλεκτες πτητικές ουσίες, ώστε να μπορεί αναφλεγεί με την ύπαρξη μικρής εστίας ανάφλεξης. Είναι ιδιαίτερης σημασίας για την ασφαλή χρήση των προϊόντων.
ASTM D92 & D93

Ποσότητα στερεού υπολείμματος σε λιπαντικά μετά τη χρήση τους
Υπολογίζεται η ποσότητα των εναποθέσεων που μπορεί να παραμείνουν στον κινητήρα και να προκαλέσουν επιμόλυνση των πιστονιών μετά την κατανάλωση του λιπαντικού.
ASTM D893

Ποσότητα θειικής τέφρας (Sulphated Ash)
Μία μεγάλη ποσότητα θειικής τέφρας μπορεί να προκαλέσει πρόωρη απόφραξη του φίλτρου σωματιδίων σε κινητήρες diesel, ενώ χαμηλή περιεκτικότητα θειικής τέφρας θα οδηγήσει σε μειωμένη ικανότητα εξισορρόπησης των οξέων που δημιουργούνται κατά την καύση. Σε αυτή την περίπτωση απαιτούνται καύσιμα πολύ χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο.
ASTM D874

Μέτρηση ιξώδους χαμηλής θερμοκρασίας των υγρών μετάδοσης αυτόματων κιβωτίων, των βαλβολινών και των υδραυλικών λιπαντικών, με τη χρήση περιστροφικού ιξωδομέτρου (Brookfield)

Το ιξώδες χαμηλής θερμοκρασίας και χαμηλής διατμηματικής ταχύτητας των υγρών αυτόματων κιβωτίων, βαλβολινών καθώς και των υδραυλικών λιπαντικών έχουν μεγάλη σημασία για την καλή λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού, εφόσον παίζουν ρόλο στην απόδοση του λιπαντικού αλλά και στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Η μέτρηση των συγκεκριμένων παραμέτρων των λιπαντικών, σε χαμηλές θερμοκρασίες, χρησιμοποιείται για να καθορίσει την αποδοχή τους από πλευράς ποιότητας τους.
ASTM D2983

 

Είμαστε σε θέση να παρέχουμε στους πελάτες μας κάθε προϊόν με την καλύτερη δυνατή ποιότητα και σταθερότητα. Τηρείται πλήρης αποθήκη δειγμάτων τα οποία υπόκεινται στον απαραίτητο ποιοτικό έλεγχο και υπάρχει ιχνηλασιμότητα κάθε παρτίδας προϊόντων, από την έναρξη της παραγωγής μέχρι την παράδοση τους σε κάθε πελάτη μας. Όλες οι διαδικασίες είναι σύμφωνες με τους αυστηρούς κανονισμούς ενός ετήσια επιθεωρούμενου συστήματος ποιότητας ISO 9001:2008, αλλά και την ανάγκη μας για μία αποδοτική, λειτουργική και ποιοτική διαδικασία παραγωγής.